Cabecera Proyectos

FOTOPERIODE

FOTOPERIODE
FOTOPERIODE: Influència del fotoperíode en el comportament alimentari i productiu dels vedells d’engreix.

Dut a terme amb l'equip d'IRTA.

L'estacionalitat sembla tenir influència en els paràmetres productius dels vedells d’engreix. Així es desprèn d'una anàlisi preliminar de resultats de creixement diari tant en empreses de producció com a la base de dades dels controls realitzats per IRTA. Per tal d'avaluar si les hores de llum tenien influència sobre el creixement, es va dissenyar una prova a la tardor on el lot tractament rebia de manera progressiva hores suplementàries de llum artificial. Els resultats van mostrar canvis en els indicadors de comportament i en la conducta alimentària, però no hi va haver diferències en els paràmetres productius.

Publicación disponible en Revista Albéitar nº 226, jun-2019, pág 6-8